Hur ansöker man om verkställighetshinder mot tvångsutvisning (VUT)?

Att få ett beslut om tvångsutvisning är en mycket stressfylld situation. I den här artikeln beskriver vi vad man kan göra om man vill ansöka om att utvisningen ska upphöras

JURIDISKT

book lot on black wooden shelf
book lot on black wooden shelf

Att ansöka om verkställighetshinder mot tvångsutvisning (VUT) kan vara en komplicerad process, men det kan vara nödvändigt i vissa fall för att skydda en person från att bli utvisad till ett land där de kan vara i fara. Här är en guide om hur man ansöker om verkställighetshinder mot tvångsutvisning på Migrationsverket.

Steg 1: Kontakta en jurist.

Det första steget i att ansöka om verkställighetshinder mot tvångsutvisning är att kontakta en jurist som har erfarenhet av migrationsrätt. En jurist kan ge dig råd och vägledning om ansökningsprocessen, hjälpa dig att förbereda dokument och företräda dig inför Migrationsverket om det behövs.

Steg 2: Samla in nödvändiga dokument.

Innan du kan ansöka om VUT måste du samla in nödvändiga dokument. Detta inkluderar bevis på att du eller den person du representerar befinner sig i en situation där de riskerar allvarlig skada eller död om de utvisas till ett visst land. För att ansökan om verkställighetshindret ska vara giltigt krävs det att det har uppkommit ''nya omständigheter'' i livet som gör att det inte är lämpligt att bli utvisad till ett visst land. "Nya omständigheter" innebär att det har uppstått nya faktiska eller rättsliga omständigheter sedan det ursprungliga utvisningsbeslutet fattades som förändrar den sökandes situation och som kan vara skäl nog för att undvika en utvisning. Till exempel kan det finnas nya bevis som visar att den sökande riskerar allvarlig skada eller dödsfall om de utvisas. Den sökande måste även ha en "Giltig ursäkt" till varför de inte har uppgivit denna omständighet tidigare i asylprocessen. Det kan till exempel röra sig om medicinska skäl, tekniska hinder eller andra omständigheter som är utanför personens kontroll.

Det finns ingen exakt lista över vad som krävs för att bli beviljad eftersom besluten görs på en individuell nivå. Men här är några vanliga faktorer som kan påverka beslutet:

  1. Allvarliga hot mot liv, frihet eller mänskliga rättigheter: Om personen som ska utvisas löper en allvarlig risk för att utsättas för tortyr, förföljelse, dödsstraff, eller andra allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, kan detta utgöra skäl för verkställighetshinder.

  2. Familjeband i Sverige: Om personen som ska utvisas har en stark anknytning till Sverige, till exempel genom nära familjemedlemmar, kan detta utgöra en anledning till att bevilja verkställighetshinder.

  3. Medicinska skäl: Om personen som ska utvisas lider av en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning som inte kan behandlas på ett adekvat sätt i det land där personen ska utvisas, kan detta utgöra en grund för verkställighetshinder.

  4. Risk för repressalier: Om personen som ska utvisas har uttryckt politiska eller religiösa åsikter som är kontroversiella i det land där personen ska utvisas, kan det finnas en risk för repressalier som utgör skäl för verkställighetshinder.

Det är viktigt att notera att dessa kriterier inte är uttömmande och Migrationsverket kommer att utvärdera varje ansökan på en individuell nivå. Beviskravet i en ansökan om verkställighetshinder är högt och det är viktigt att man skickar in all nödvändig dokumentation och bevis för att stärka sin ansökan. Det är upp till den sökande att bevisa att verkställighetshinder ska beviljas.

De bevis som krävs kan variera beroende på skälen för ansökan. Om det handlar om allvarliga hot mot liv, frihet eller mänskliga rättigheter, kan man behöva lämna in medicinska rapporter, läkarintyg eller andra dokument som bevisar risken för tortyr eller förföljelse. Om det handlar om familjeband i Sverige kan man behöva lämna in bevis på släktskap, till exempel födelse- eller vigselbevis. Om det handlar om medicinska skäl kan man behöva lämna in läkarintyg eller medicinska rapporter som styrker sjukdomen eller funktionsnedsättningen och varför den inte kan behandlas på ett adekvat sätt i det land där personen ska utvisas. Om det handlar om risk för repressalier kan man behöva lämna in dokument som visar att personen har uttryckt kontroversiella politiska eller religiösa åsikter.

Generellt sett är det viktigt att lämna in så mycket dokumentation och bevis som möjligt för att stödja sin ansökan om verkställighetshinder. Migrationsverket kommer att utvärdera varje ansökan på en individuell nivå och beslutet kommer att baseras på all tillgänglig information och dokumentation.

 

Steg 3: Skriv ansökan.

När du har samlat in alla nödvändiga dokument är det dags att skriva ansökan om verkställighetshinder mot tvångsutvisning. I ansökan ska du beskriva din situation och ange varför du anser att utvisningen skulle utgöra en fara. Du behöver också ange vilket land personen skulle utvisas till och varför det inte är säkert att återvända dit. Du använder dokumentationen som du har samlat för att styrka dina påståenden i ansökan.

Steg 4: Skicka in ansökan.

När du har skrivit ansökan är det dags att skicka in den till Migrationsverket. Du kan göra detta antingen via post eller genom att lämna in den personligen på Migrationsverkets kontor.

Steg 5: Vänta på beslut.

Efter att du har skickat in din ansökan kommer Migrationsverket att utreda fallet och fatta ett beslut. Det kan ta upp till flera månader innan du får ett beslut. Om ansökan beviljas kommer verkställigheten av utvisningen att stoppas till dess att en ny utredning har genomförts.

Sammanfattningsvis kan ansökningsprocessen för verkställighetshinder mot tvångsutvisning vara komplicerad, men det kan vara nödvändigt för att skydda en person från fara. Genom att följa dessa steg och arbeta med en erfaren jurist kan du öka dina chanser att få ansökan beviljad.

LÄS MER OM JURIDIK